Els models de reclamació que necessites per demanar l'IRPF per maternitat a Hisenda

(La Vanguardia, 10-10-2018)

S'ha de tenir en compte que només poden reclamar quines hagin estat mares des 2014

La sentència del Tribunal Suprem que va determinar que les prestacions per maternitat abonades per la Seguridad Social estan exemptes del pagament de l'IRPF ha generat multitud de consultes. Amb la possibilitat que es doni una devolució d'ofici, fins que aquesta no es confirmi el procés passa per remetre a l'Agència Tributària un escrit en el qual es demana modificar l'última declaració i s'especifiqui la devolució de les quantitats cobrades per la prestació de maternitat.


Diverses associacions han llançat models que serveixen de guia per a presentar aquestes reclamacions. L'únic que s'ha de fer és omplir els buits dels formularis, que si bé compten amb mínimes diferències segons qui l'ha redactat són molt similars.

L'única cosa que s'ha de tenir en compte és que només poden reclamar els que hagin estat mares des 2014, ja que els anteriors han prescrit.

La sentència del Tribunal Suprem que va determinar que les prestacions per maternitat abonades per la Seguretat Social estan exemptes del pagament de l'IRPF ha generat multitud de consultes. Amb la possibilitat que es doni una devolució d'ofici, fins que aquesta no es confirmi el procés passa per remetre a l'Agència Tributària un escrit en el qual es demana modificar l'última declaració i s'especifiqui la devolució de les quantitats cobrades per la prestació de maternitat.

Diverses associacions han llançat models que serveixen de guia per a presentar aquestes reclamacions. L'únic que s'ha de fer és omplir els buits dels formularis, que si bé compten amb mínimes diferències segons qui l'ha redactat són molt similars.

L'única cosa que s'ha de tenir en compte és que només poden reclamar els que hagin estat mares des 2014, ja que els anteriors han prescrit.


Els models

En general, els escrits compten amb una estructura que es repeteix. D'entrada, un apartat d'identificació. Després, es detallen els exercicis afectats, amb les quantitats percebudes o cobrades. A continuació, s'explica que en la liquidació es van donar errors per declarar com a rendiment de treball les prestacions, sense que s'hagués de fer. A continuació s'exposa la recent sentència, per després argumentar que sota aquest concepte s'ha de donar una devolució.

Model elaborat per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Model elaborat per la Central Sindical Independent i de Funcionaris
(CSIF).

Model elaborat per la Unió General de Treballadors
(UGT).

 

Com presentar el reclam


La petició s'ha de presentar a l'oficina de l'Agència Tributària corresponent o realitzant un tràmit mitjançant el portal de l'AEAT, des de la pestanya "Presentació per Renda WEB de rectificacions d'autoliquidacions de Renda".

Amb això s'obre la via administrativa. "El més probable és que ens contestin desfavorablement, per la qual cosa haurem de presentar al·legacions i recursos a totes les resolucions en què ens deneguin la nostra petició fins que finalitzi la via administrativa", expliquen des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF). Després del possible rebuig es donaran de 10 a 15 dies per a les al·legacions.

"Un cop contestades aquestes al·legacions per part de l'Administració Tributària, podrem interposar recurs de reposició i, a continuació, Reclamació Econòmic Administrativa que serà resolta aquesta última pel Tribunal Econòmic Administratiu Regional corresponent i fallessin, probablement, desestimant la nostra pretensió esgotant així la via administrativa ", segueix un document de CSIF.

"Finalitzada la via administrativa podrem iniciar un procediment judicial que és on més viabilitat té aquest procediment, per la qual cosa tindrem dos mesos per interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia corresponent", apunten a continuació en CSIF.

 

(El Economista, 2018.10.10)

Hisenda prepara un formulari específic

Els Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) recomanen a les mares que tinguin dret a la devolució de l'IRPF a les prestacions per maternitat després de la sentència del Suprem que posposin la sol·licitud fins que l'Agència Tributària (AEAT) decideixi si implanta una eina informàtica que agiliti al màxim el procés.

Els tècnics d'Hisenda recomanen esperar unes setmanes abans de començar a reclamar les devolucions de l'IRPF per baixes de maternitat, tenint en compte que la Seguretat Social ha paralitzat 15 dies el pagament d'aquestes prestacions per no retenir l'IRPF.

El sindicat tem que les oficines de l'AEAT col·lapsin després de l'arribada de les primeres peticions i espera que s'habiliti un formulari específic que facilitarà la seva complimentació i accelerarà el tràmit de la presentació de la sol·licitud.

En el cas que la sol·licitud sigui considerada procedent, l'òrgan competent de l'AEAT practicarà una liquidació provisional que rectificarà la declaració presentada i en uns mesos tornarà la quantitat indegudament cobrada més els interessos de demora que corresponguin.

L'AEAT haurà d'acordar amb la Seguretat Social que l'INSS desglossament la informació corresponent a la prestació de maternitat i, si escau, de les seves retencions de la informació fiscal remesa al seu dia.


Tràmits entre administracions

Els tècnics del Departament d'Informàtica tributària seran els que hauran de realitzar el programa que creui la informació rebuda amb les dades declarades en el seu dia i fer els càlculs per determinar si hi ha un import a retornar.

Posteriorment, l'AEAT hauria d'enviar una comunicació a les afectades, via SMS o per correu, facilitant l'accés al seu càlcul i donant l'opció que puguin confirmar la rectificació de la seva declaració i sol·licitar la devolució, o no confirmar si desitgen que no es interrompi la prescripció.

Malgrat no generar dret a devolució, aquesta opció també ha de atorgar-se a les mares que vulguin sol·licitar qualsevol ajuda o subvenció de les administracions públiques la concessió depengui de la renda declarada, com l'assignació de places en col·legis, beques, beques-menjador, ajuda al lloguer, subvencions al finançament de l'habitatge habitual, accés a habitatge protegit, accés a centres de majors o Sociosanitaris, renda d'inserció o qualsevol altre ajut social que atorguin les comunitats autònomes o dels municipis.

Els tècnics sostenen que la sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació també pot realitzar-se de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant el procediment "Rectificació d'autoliquidacions de Gestió Tributària", sempre que es disposi d'un certificat electrònic .

A més, hi ha un procediment estàndard de les sol·licituds de rectificació mitjançant un escrit dirigit a la Dependència o Secció de Gestió de la delegació o administració de l'Agència Tributària del seu domicili, en el qual cal detallar el motiu de la sol·licitud -la exempció de les prestacions per maternitat percibidas-, a més d'acompanyar-lo d'una justificació d'aquestes percepcions i del seu import.

Gestha no recomana usar aquest procediment estàndard per a aquests casos, ja que l'Agència Tributària s'implantarà en breu un formulari.


Les dones que percebien nòmines per sota dels 14.000 euros anuals pràcticament no es veuran beneficiades per absència de retencions

En aquest context, els tècnics recorden que no tots els casos en què s'hagin percebut prestacions per maternitat suposen necessàriament el dret a devolucions, i les dones que percebien nòmines per sota dels 14.000 euros anuals pràcticament no es veuran beneficiades per absència de retencions a compte de l'IRPF, així com aquelles a les que ja se'ls hagin tornat totes les retencions, excepte a les mares les declaracions els va resultar a ingressar.

Ara bé, Gestha assenyala que les contribuents que en el seu dia no van presentar la declaració per no estar obligades ara sí podrien presentar declaracions extemporànies per rebre les devolucions, si en el seu dia es va practicar una retenció que no van sol·licitar.

En aquests casos, les beneficiàries podran reclamar la rectificació de la seva autoliquidació en la delegació o administració de l'Agència Tributària corresponent al seu domicili fiscal. No obstant això, en primer lloc, convé comprovar que l'Administració no hagi practicat liquidació provisional o definitiva per les prestacions per maternitat, així com que no hagi passat el termini de quatre anys de prescripció des del dia següent a la finalització del termini de presentació de les declaracions; i si la declaració es va presentar fora d'aquest termini, des del dia següent a la presentació.

Finalment, Gestha assegura que les mares i pares que van percebre aquesta prestació poden rectificar les seves declaracions de la renda de