Millores per als autònoms a partir del 10 octubre 2015

Amb la nova Llei 31/2015, el Govern pretén donar suport i millorar les condicions dels autònoms, com a forma directa o indirecta de crear ocupació. Així mateix es pretén ajuda a l'economia social, a causa de l'estabilitat i qualitat de l'ocupació que aquesta crea.

Aquesta llei introdueix nombrosos canvis i modificacions de normes actuals, entrant en vigor totes aquestes variacions el 10 octubre 2015.

Ampliació de la tarifa plana per a autònoms

 • Es fixa la tarifa plana en 50 euros els primers 6 mesos, ja que fins ara era de 53,24 euros
 • Es pot triar en aquests primers 6 mesos una base de cotització superior, i llavors es té una reducció del 80% de la quota.
 • Els següents mesos la reducció queda fixada en:
  • El 50% del mes 7 al 12
  • El 30% del mes 13 al 18
 • A més els treballadors menors de 30 anys i les treballadores menors de 35 anys, que no hagin estat autònoms en els 5 anys anteriors, tenen una bonificació addicional del 30% en la quota per contingències comunes durant els 12 mesos següents a la tarifa plana. Aquesta bonificació durarà 30 mesos.
 • La tarifa plana també serà aplicable per a socis de societats laborals i els socis treballadors de cooperatives de treball associat, inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Es possibilita l'autònom acollit a la tarifa plana a contractar un treballador per compte aliè.

 

Més opcions i facilitats per demanar la capitalització de l'atur

La possibilitat de capitalitzar la prestació en un únic pagament s'amplia a tots els grups d'edat.

Es pot capitalitzar l'atur destinant tota la prestació per desocupació (el 100%) per a la inversió inicial, eliminant-se el límit d'edat que fins ara limitava aquesta possibilitat.

 

Seguir cobrant l'atur i donar-se d'alta en autònoms, més fàcil.

Tots els autònoms podran compatibilitzar la prestació per desocupació amb l'alta en el Règim d'Autònoms durant un període màxim de nou mesos.

S'elimina el límit d'edat i tot autònom podrà compatibilitzar l'atur amb els primers 270 dies d'activitat

Se elimina el límite de edad y todo autónomo podrá compatibilizar el paro con los primeros 270 días de actividad

 • Però si s'està compatibilitzant no es podrà a més treballar per compte d'altri.
 • Mentre es compatibilitzi no s'hauran de complir les obligacions com a demandant d'ocupació
 • No es podrà demanar la compatibilització si l'última ocupació és per compte propi, els que ja hagin demanat el pagament únic en els 24 mesos anteriors, o els que contractin com a autònoms amb l'empresa per a la qual treballa per compte d'altri, o alguna empresa del grup .

 

Guardar l'atur per donar-se d'alta com a autònom

S'amplia el període durant el qual es podrà aturar el cobrament de l'atur iniciar una activitat com a autònom, fins als cinc anys, sense importar l'edat. Si al cap del que cinc anys l'activitat com a autònom no ha sortit bé i cal donar-se de baixa, es podrà recuperar l'atur.

Fins ara el temps màxim en què es podia mantenir suspesa la prestació era de dos anys.

 • Si cessi l'activitat passats els primers 24 mesos, caldrà acreditar que cessa l'activitat per motius econòmics, tècnics, productius, organitzatius, per força major, per perdre la llicència administrativa, per violència de gènere, per divorci o separació, per cessament involuntari com a càrrec o administrador dela societat, o per pèrdua del client principal si s'és TRADE
 • Si després de l'activitat es pot demanar la prestació per cessament d'activitat, s'ha de triar entre l'atur suspès i la prestació per cessament. Si es tria l'atur, no es podran utilitzar les cotitzacions fetes per demanar en un futur el cessament d'activitat.

 

 

Creació del pagament únic de la prestació per cessament d'activitat

Abans únicament es podia capitalitzar la prestació per desocupació, però ara també es podrà capitalitzar la prestació per cessament d'activitat dels autònoms.

 • Pagament únic per iniciar una nova activitat per compte propi

 • Es podrà utilitzar el 100% de la prestació per l'aportació del capital social en una entitat mercantil de nova creació o creada en l'últim any

 • S'ha de demanar abans de incorporar-se a l'entitat o d'iniciar l'activitat

 

 

Millores per als TRADE


 • Autorització perquè els treballadors autònoms econòmicament dependents contractin un treballador per compte d'altri per a la conciliació de la vida professional i familiar, com a forma d'evitar la pèrdua de contractes amb clients
  • Els TRADE hauran d'estar en la situació de maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant lactància natural, estar a cura de menors de 7 anys al seu càrrec, tenir a càrrec un familiar fins a 2n grau dependent o amb una discapacitat d'almenys un 33%
  • Podran contractar generalment a un sol treballador per compte aliè per cobrir la manca d'activitat per estar en aquestes situacions
  • La jornada per la qual se li contracti no podrà ser superior al 75%
  • La durada del contracte serà pel temps que duri la situació i amb un màxim de 12 mesos
  • Entre la contractació d'un treballador i un altre han de passar almenys 12 mesos (excepte si és per maternitat, paternitat o risc en l'embaràs o lactància natural)
 • El client ja no pot trencar el contracte per la suspensió de l'activitat del TRADE en alguns d'aquests casos si s'ha contractat un treballador per cobrir aquesta activitat
 • Augment dels casos en què un TRADE pot suspendre la seva activitat, i podrà fer-ho ara també per una situació de risc durant l'embaràs i risc durant la lactància.

 

Noves reduccions i bonificacions de la Seguretat Social

Es modifiquen les bonificacions i reduccions:

 • Per a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme que es facin autònoms:
  • Primer any: quota de 50 euros al mes o reducció del 80% si s'opta per una base de cotització superior.
  • Posteriorment: bonificació del 50% durant 48meses
  • Cal que no hagi estat autònom en els 5 anys anteriors, i que sigui una alta inicial com a autònom.
  • Es pot contractar treballadors per compte d'altri un cop iniciada l'activitat.
 • Per a les altes com autònoms col·laboradors dels cònjuges i familiars fins a 2n grau que col·laborin en l'activitat
  • Bonificació del 50% durant 18 mesos, i del 25% els següents 6 mesos
  • No hauran pogut estar d'alta com a autònoms en els 5 anys anteriors
 • Per a autònoms de Ceuta i Melilla:
  • D'alguns sectors com l'agricultura, pesca, aqüicultura, algunes indústries, comerç, turisme, hostaleria, construcció ...
  • Bonificació del 50% de les quotes per contingències comunes.
 • Per a persones familiars de l'explotador agrari incorporades a l'activitat com a autònoms:
  • Que siguin cònjuges o descendents de l'explotador agrari
  • Reducció del 30% durant 5 anys
  • La reducció és incompatible amb altres reduccions.
 • Per a la contractació de treballadors interins durant la suspensió de l'activitat com a autònom:
  • La suspensió haurà de ser per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o lactància natural i paternitat.
  • Bonificació del 100% mentre duri la suspensió
 • Per a la incentivació de la contractació de persones amb menor índex d'accés al mercat laboral, i contractació de persones en situació d'exclusió social per empreses d'inserció:
  • Bonificació durant 3 anys de 800 euros a l'any
  • En el cas treballadors menors de 30 o 35 si es té una discapacitat, el primer any serà de 1.650 euros.
  • Haurà d'incorporar com a soci treballador a un aturat

 

Impuls a les empreses d'inserció social

Es permet la reserva de la participació a empreses d'inserció i centres especials de treball en procediments de contractació pública i s'amplia el límit de subvencions públiques que poden rebre.

Totes aquestes mesures aprovades en la llei 31/2015 entren en vigor a partir del 10 d'octubre. Les previsions del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social estimen que amb l'impuls de les mesures de foment de l'autoocupació, l'afiliació d'autònoms pugui créixer en 550.000 persones fins al 2019.