Els canvis que porta la reforma fiscal

 • Entraran en vigor el pròxim 1 de gener
 • L'IRPF tindrà només cinc trams, als quals s'aplicaran tipus més baixos
 • Societats tindrà un tipus únic, del 28% el 2015 i del 25% el 2016
 • Els tipus de l'IVA no es modifiquen, però es canvia el de sectors concrets

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous de forma definitiva els tres projectes de llei -IRPF, IVA i Societats- que conformen la reforma fiscal impulsada pel Govern, després que s'hagin introduït diverses esmenes durant el seu pas per les dues Cambres del Parlament . Els canvis entraran en vigor el pròxim 1 de gener, encara que alguns punts ja s'apliquen des de l'estiu passat, quan el Govern va aprovar el seu projecte de llei i diversos decrets complementaris.

Les esmenes acceptades han estat presentades en la seva major part pel Grup Popular, que també ha pactat diverses transaccionals amb Convergència i Unió (CiU), com l'exempció de l'IVA per a les televisions autonòmiques o la rebaixa d'aquest impost directe per al sector de les flors i plantes ornamentals.

El Govern estima que aquesta reforma reduirà els ingressos públics en uns 9.000 milions d'euros en els dos pròxims anys, una quantitat que -assegura- es veurà compensada per la major activitat derivada de la millora econòmica.

A continuació detallem els principals canvis introduïts per la reforma fiscal.

IRPF

 • Reducció dels trams de set a cinc. Rebaixa dels tipus impositius, que deixarà el mínim en un 20% el 2015 i un 19% el 2016, mentre que el màxim (a partir de 60.000 euros, el que afectarà a més contribuents) serà de 47% el 2015 i 45% en 2016.
 • Exempció total de tributació als que tinguin rendes de menys de 12.000 euros anuals.
 • Augment dels mínims personals i familiars, la part de renda que està exempta de tributació perquè es considera el mínim necessari per cobrir necessitats bàsiques. En combinar aquesta pujada amb la baixada de tipus impositius, el descompte de la base imposable és menor que el que es feia fins ara.
 • Unificació de les deduccions sobre els rendiments del treball: hi haurà una deducció general de 2.000 euros a la qual se sumaran quantitats addicionals en casos d'ocupats discapacitats i d'aturats que acceptin una feina que els obligui a traslladar la seva residència.
 • Es rebaixen les retencions als autònoms des del 21% actual fins al 19% el 2015 i el 18% el 2016 (en el projecte inicial s'establia un 20%). Des de juliol passat, s'aplica una retenció del 15% als treballadors per compte propi que guanyen menys de 15.000 euros.
 • No podran utilitzar la tributació per mòduls aquells autònoms dels sectors de fabricació i construcció, com paletes, lampistes, fusters o pintors. Tampoc podran fer-ho els que aconsegueixin menys de la meitat de la seva facturació a través de negocis amb persones físiques.
 • Es creen tres impostos negatius que permetran deduir 1.200 euros a l'any a les famílies nombroses (amb tres fills o més), les famílies amb fills discapacitats i les que tenen al seu càrrec ascendents amb discapacitat. Aquests ajuts es poden acumular a les de la mateixa quantia que ja perceben les mares treballadores amb fills menors de 3 anys.
 • A les persones considerades "amb talent" o amb una elevada qualificació se'ls aplicarà un tipus del 24% d'IRPF en els seus primers 600.000 euros de retribució, mentre que el que excedeixi aquesta quantitat tributarà al tipus màxim. Queden exclosos d'aquest benefici els esportistes professionals.
 • Els beneficiaris de beques d'investigació concedides per fundacions bancàries no tributaran per aquesta ajuda

Lloguer i venda d'habitatge

 • Desapareix la deducció del 10,05% per lloguer d'habitatge que podien aplicar-se fins ara els inquilins amb una base imposable inferior a 24.107 euros.
 • Deducció del 60% dels ingressos obtinguts per llogar un habitatge, independentment de l'edat del llogater. Fins ara, els casolans amb inquilins menors de 30 anys podien deduir-se la totalitat de l'obtingut amb el lloguer.
 • Exempció fiscal per a les dacions en pagament d'habitatges. Fins ara, quan s'acordava la dació, es perdia l'habitatge i s'havia de tributar, ja que Hisenda considerava que s'havia registrat un increment patrimonial (es passava de tenir un deute amb el banc a no tenir-ne).
 • Eliminació dels coeficients d'actualització, que corregeixen per l'efecte de la inflació les plusvàlues obtingudes de la venda d'un immoble per tenir en compte que un euro actual no val el mateix que el de fa uns anys.
 • Reducció dels tipus impositius aplicats a plusvàlues immobiliàries.
 • Els coeficients d'abatiment aplicats a guanys patrimonials amb béns adquirits abans de 1994 es mantenen (11,11% amb immobles, 25% amb accions i 14,28% amb la resta) quan el preu de venda del conjunt d'aquests béns sigui inferior a 400.000 euros. Això vol dir que si es ven un pis per 300.000 euros, el coeficient s'aplica sobre aquesta quantitat i encara li quedaran al contribuent 100.000 euros per vendre un altre actiu i poder aplicar el percentatge per abatiment.
 • Es manté l'exempció fiscal per a qui vengui el seu habitatge habitual i reinverteixi el benefici a adquirir una altra casa. A més, els majors de 65 anys no hauran de pagar res per IRPF si venen el seu habitatge, encara que després no destinin els diners a la compra d'un altre immoble.

Indemnitzacions per acomiadament i guanys patrimonials

 • També per als més grans de 65 anys, la reforma estableix que no hauran de tributar res pels guanys patrimonials que aconsegueixin per venda d'accions, immobles o fons d'inversió si aquests diners -fins a un màxim de 240.000 euros- els reinverteixen en una renda vitalícia per completar la seva pensió en els sis mesos següents a la venda dels béns. El guany no reinvertida estarà exempta en la part proporcional que li correspongui.
 • Exempció de les indemnitzacions per acomiadament improcedent fins als 180.000 euros (fins el passat 1 d'agost, estaven totes exemptes excepte les que excedien el límit legal de 45 dies per any treballat abans de reforma i 33 dies després de reforma). En la redacció inicial es mantenia exempció només fins a 2.000 euros. Així, per als acomiadaments executats des de l'1 d'agost, tot el que sobrepassa els 180.000 euros de les indemnitzacions per acomiadament tributa com a rendiments del treball.
 • Rebaixa del 40% fins al 30% en la reducció permesa a rendes obtingudes de manera irregular amb un període de generació de dos anys (per exemple, cobraments rebuts del Fogasa amb retard o indemnitzacions per acomiadament fraccionades en diversos anys).
 • S'elimina l'exempció del pagament de l'IRPF que s'aplicava fins ara als primers 1.500 euros dels dividends, de manera que a partir de 2015, els inversors hauran de tributar pel total de les quantitats percebudes.

Estalvi i plans de pensions

 • Pel que fa a la tributació per l'estalvi, també es rebaixen els tipus de tots els trams. Fins a 6.000 euros, es pagarà un 20% el 2015 i un 19% el 2016 (fins ara, un 21%); entre 6.000 i 24.000 euros, s'abonarà un 22% el 2015 i un 21% el 2016 (davant el 25% actual); el tram entre 24.000 i 50.000 euros s'uneix a l'anterior i es gravarà amb els mateixos tipus (enfront del 27% que havia ara), i per al tram superior als 50.000 euros s'aplicarà un 24% el 2015 i un 23% el 2016 (fins ara, un 27%).
 • Per incentivar l'estalvi, la reforma crea un producte nou: els plans d'Estalvi 5, articulats a través de comptes bancaris i assegurances de vida, els rendiments no tributaran per IRPF -fins a un límit d'inversió de 5.000 euros anuals- si es manté la inversió durant 5 anys. L'entitat que comercialitzi aquests productes té l'obligació de garantir la devolució d'almenys un 85% del capital invertit.    
 • Per contra, es redueixen les desgravacions per aportacions a plans de pensions. Des de 2015, només es pot reduir la base imposable en 8.000 euros per aquestes aportacions, mentre que fins ara es permetia descomptar 10.000 euros a l'any de les aportacions fetes al fons (fins a 12.500 euros en el cas de majors de 50 anys).
 • Pel que fa a plans de pensions, d'ocupació o de previsió, la reforma permet disposar dels drets corresponents a les aportacions realitzades en els vuit anys següents a la jubilació. Aquests drets tributaran com a rendiments del treball, sumant-se a la base general. A més, aquest rescat dels fons podrà realitzar després de només 10 anys d'aportacions.
 • Només es manté una deducció del 30% (abans era del 40%) quan els fons de pensions rescatats corresponguin a persones jubilades abans del 2010. El descompte s'aplicarà només sobre les aportacions anteriors a 2007 i sempre que la capitalització s'executi abans del 31 de desembre de 2018.
 • Es redueixen les comissions màximes que es podran aplicar en els plans de pensions: la de gestió passa del 2,5% al 1,75% i la de dipòsit, de l'0,5% al 0,25%.
 • Es rebaixa de 10 a 5 anys l'exigència de permanència en un pla d'estalvi individual sistemàtic (PIES).

Donacions i mecenatge

 • Augment de la deducció per donacions fins al 30% (abans era un 25%). Si aquesta aportació es manté durant tres anys s'eleva fins al 35%. Aquest descompte serà del 75% en cas d'aportacions inferiors a 150 euros anuals.
 • S'introdueix una deducció del 10% per als contribuents que realitzin donacions a fundacions o associacions "declarades d'utilitat pública" i que no estiguin incloses en la deducció general per donacions.

Impost de Societats

 • Rebaixa del tipus nominal des de 30% al 25% en dos anys (28% el 2015). S'unifica el tipus, de manera que les pimes veuran elevar el tipus que hauran d'aplicar, encara que comptaran amb desgravacions particulars amb les que podran reduir el tipus efectiu.
 • Supressió de la deducció aplicable fins ara per la reinversió de beneficis extraordinaris.    
 • S'elimina la deducció fiscal pel deteriorament comptable d'actius.
 • Incentius a la generació de fons propis amb l'anomenada reserva de capitalització: les empreses podran deixar exempts de tributació fins a un 10% dels beneficis que destinin a incrementar els seus fons propis. Aquesta reserva no podrà utilitzar-se en els següents 5 anys.
 • Incentiu a la inversió en R + D: les empreses que destinin més d'un 10% de la seva xifra de negoci a aquest tipus d'activitats es poden deduir fins a 5 milions d'euros (abans el màxim era de 3 milions).
 • Nova deducció fiscal per a aquelles empreses que van actualitzar balanços quan ho va permetre el Govern el 2012, que buscava així actualitzar el valor dels actius i apropar-lo al valor real, corregint l'efecte de la inflació. Les principals beneficiades són grans empreses com Iberdrola, Repsol, Red Eléctrica o Gas Natural. Aquestes empreses van pagar llavors a l'Estat un 5% de l'import actualitzat i es van assegurar un estalvi del 30% en l'impost de societats per les amortitzacions. En reduir el tipus nominal, aquest estalvi es redueix en la mateixa proporció i per evitar-ho, la reforma permetrà a aquestes empreses que apliquin una deducció equivalent a la rebaixa del tipus nominal de Societats (2% el 2015 i 5% el 2016).
 • La mateixa deducció explicada per a l'actualització de balanços es permetrà a les empreses que tenen crèdits fiscals pendents de compensar, ja que la rebaixa del tipus nominal suposaria que haurien de pagar més impostos per un dret compromès en el passat.    
 • Les empreses del sector de les arts escèniques i la música podran deduir-se un 20% dels costos directes de la producció i exhibició d'espectacles en viu, amb un límit de 500.000 euros anuals. Perquè la deducció sigui aplicable serà necessari haver obtingut un certificat de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música. També serà obligatori reinvertir almenys el 50% dels beneficis en la realització d'activitats que donen també dret a la deducció durant els quatre exercicis següents.    
 • També es crea una desgravació del 15% per als rodatges de produccions estrangeres que tinguin lloc a Espanya.    
 • Els partits polítics han de declarar totes les seves rendes, incloses les que estiguin exemptes, tal com ja s'exigeix a institucions sense ànim de lucre, unions de cooperatives, col·legis professionals, associacions empresarials, mútues i sindicats.

IVA

 • No es modifiquen ni el tipus general ni els reduïts.
 • Rebaixa per al sector de flors i plantes ornamentals, que passa del tipus general del 21% al reduït del 10%.    
 • Exempció de l'impost per als serveis d'atenció en els menjadors escolars quan els presten tercers (ja bonificava la prestació d'aquest servei per part dels col·legis). També s'eximeix del pagament als serveis de guarderia fora de l'horari ordinari.
 • Exempció de l'impost als ens públics de ràdio i televisió de les comunitats autònomes.

Altres impostos

 • Exempció del 85% en l'impost sobre l'electricitat per a empreses que necessiten l'ús intensiu d'energia elèctrica i les compres o consum d'electricitat representa almenys un 5% del cost de la producció.    
 • En els impostos de Successions i Patrimoni, s'iguala als no residents amb els residents, de manera que puguin beneficiar-se també de les avantatges concedits en aquests gravàmens per les comunitats autònomes en què s'inscrigui el bé en qüestió. Fins ara, no podien acollir-se a aquests beneficis fiscals, el que va motivar una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A més, amb la reforma, els residents que heretin béns a l'estranger podran aplicar la legislació autonòmica corresponent en lloc de l'estatal.

 

 

Pel que fa a la tributació per l'estalvi, també es rebaixen els tipus de tots els trams. Fins a 6.000 euros, es pagarà un 20% el 2015 i un 19% el 2016 (fins ara, un 21%); entre 6.000 i 24.000 euros, s'abonarà un 22% el 2015 i un 21% el 2016 (davant el 25% actual); el tram entre 24.000 i 50.000 euros s'uneix a l'anterior i es gravarà amb els mateixos tipus (enfront del 27% que havia ara), i per al tram superior als 50.000 euros s'aplicarà un 24% el 2015 i un 23% el 2016 (fins ara, un 27%).
Per incentivar l'estalvi, la reforma crea un producte nou: els plans d'Estalvi 5, articulats a través de comptes bancaris i assegurances de vida, els rendiments no tributaran per IRPF -fins a un límit d'inversió de 5.000 euros anuals- si es manté la inversió durant 5 anys. L'entitat que comercialitzi aquests productes té l'obligació de garantir la devolució d'almenys un 85% del capital invertit.
Per contra, es redueixen les desgravacions per aportacions a plans de pensions. Des 2015, només es pot reduir la base imposable en 8.000 euros per aquestes aportacions, mentre que fins ara es permetia descomptar 10.000 euros a l'any de les aportacions fetes al fons (fins a 12.500 euros en el cas de majors de 50 anys).
Pel que fa a plans de pensions, d'ocupació o de previsió, la reforma permet disposar dels drets corresponents a les aportacions realitzades en els vuit anys següents a la jubilació. Aquests drets tributaran com a rendiments del treball, sumant-se a la base general. A més, aquest rescat dels fons podrà realitzar després de només 10 anys d'aportacions.
Només es manté una deducció del 30% (abans era del 40%) quan els fons de pensions rescatats corresponguin a persones jubilades abans del 2010. El descompte s'aplicarà només sobre les aportacions anteriors a 2007 i sempre que la capitalització s'executi abans del 31 de desembre de 2018.
Es redueixen les comissions màximes que es podran aplicar en els plans de pensions: la de gestió passa del 2,5% al 1,75% i la de dipòsit, de l'0,5% al 0,25%.
Es rebaixa de 10 a 5 anys l'exigència de permanència en un pla d'estalvi individual sistemàtic (PIES).