Nova Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització

El passat 28 de setembre va ser publicat al BOE la Llei 14/2013 d'suport als emprenedors i la seva internacionalització. En aquesta Llei han estat introduïdes diverses novetats importants tant en matèria fiscal, laboral, com a mercantil.

A continuació relacionem les novetats més importants :1.- IVA : nou règim especial del criteri de caixa

Ha estat aprovat un nou règim especial d'IVA: el criteri de caixa, que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2014.

A continuació es resumeix quin serà el seu funcionament.

- Els subjectes passius d'IVA que escullin aplicar el criteri de caixa meritaran l'IVA repercutit quan cobrin les seves factures, i només podran deduir l'IVA suportat quan paguin les factures rebudes. Amb el límit màxim temporal del 31 de desembre de l'any posterior al qual s'hagin efectuat les operacions.

- Es podrà exercir l'opció d'estar o no en aquest nou règim durant el mes de desembre de l'any anterior al que faci efecte.

- Si es renuncia a aquest règim, no es podrà tornar a ell fins que no passin almenys tres anys.

- No es podrà optar per aquest règim si la xifra de negocis supera els 2 milions d'euros durant l'any anterior.

- D'optar pel criteri de caixa , aquest afectarà totes les operacions realitzades pel subjecte passiu, però entre altres queden excloses les següents operacions:

  • Les acollides al règim simplificat d'IVA ( mòduls ).
  • Les que s'hagi d'aplicar el sistema de recàrrec d'equivalència.
  • Les adquisicions intracomunitàries i les importacions i exportacions.
  • Els supòsits d'inversió del subjecte passiu.


- Els subjectes passius que tot i no estar en aquest règim especial de caixa, rebin factures de proveïdors que sí que ho estiguin, només es podran deduir l'IVA suportat quan paguin aquestes factures amb el límit temporal del 31 de desembre de l'any posterior al que hagi realitzat l'operació.Està previst que s'aprovi un reglament que reguli certs punts d'aquest nou règim de caixa. Les mesures que entrarien en vigor de ser aprovat aquest projecte serien les següents:

- No es podrà estar en aquest règim si durant l'any anterior s'ha cobrat en efectiu d'un mateix client 100.000 € o més.

- Obligacions especifiques per als subjectes passius que optin per aplicar el règim especial de criteri de cada d'IVA: en el llibre de factures expedides o emeses així com en el llibre de factures rebudes, a més de les obligacions comunes, caldrà indicar per cada operació:

  • La data de cobrament o pagament parcial o total .
  • Indicar el compte bancari o mitjà de cobrament o pagament utilitzat .


- Però a més , per a les empreses que tot i no estar en aquest règim especial, rebin alguna factura d'un proveïdor que sí ho estigui, hauran d'indicar en el seu llistat de factures rebudes la següent informació:

  • La data de pagament parcial o total .
  • Indiqueu el mitjà de pagament utilitzat .


- Les empreses que optin pel règim especial de criteri de caixa d'IVA, hauran de posar totes les seves factures emeses la següent expressió: "Règim especial del criteri de caixa".

- Si el destinatari de les factures emeses és una empresa o empresari, s'hauran d'emetre en el termini màxim del dia 16 del mes següent en què es va realitzar l'operació.

 


2.- Noves deduccions en l'Impost sobre Societats

Deducció per inversió de beneficis (aplicable a partir de l'1 de gener del 2013)

- Només la podran aplicar les empreses de reduïda dimensió, les que en l'exercici anterior la xifra de negocis no arribar als 10 milions d'euros.

- El tipus de deducció és del 10% en general i del 5% per a les micropimes amb manteniment de plantilla.

- La base de la deducció serà el beneficis abans d'impost sobre societats, corregit en proporció a les rendes exemptes.

- S'ha d'invertir en immobilitzat material nou, afecte a activitats econòmiques.

- El termini per fer la inversió és entre l'inici del període impositiu en què s'obtenen els beneficis objecte de la inversió i els dos anys següents.

- La deducció s'aplicarà en l'exercici que es realitzi la inversió.

- S'haurà de dotar una reserva indisponible de la mateixa quantia que la base de la deducció i mantenir el temps que romanguin en l'entitat els elements patrimonials adquirits.

- Els elements adquirits hauran de romandre en funcionament en la societat durant almenys 5 anys , o la seva vida útil si és inferior.

- En la Memòria dels Comptes Anuals caldrà fer esment durant el termini de manteniment de les inversions, l'import dels beneficis acollits a la deducció i l'exercici que es van obtenir, la reserva indisponible, identificació i import dels elements adquirits, així com la data de la seva adquisició.

- Aquesta deducció és incompatible amb la llibertat d'amortització.

Deducció per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat

- S'augmenta de 6.000 € a 9.000 € la deducció per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%, contractats pel subjecte passiu, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa de l'exercici anterior.

- La deducció serà de 12.000 € quan la discapacitat sigui igual o superior al 65% .

- Els treballadors que donen dret a aquesta deducció no es poden computar a efectes de la Libertade d'amortització per creació d'ocupació.

 


3.- Noves deduccions en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Deducció per inversió en empreses noves o de recent creació:

- La deducció serà del 20% de les quantitats invertides, amb una base màxima de 50.000 €, per l'adquisició d'accions o participacions en empresa de nova o de recent creació.
- Les participacions hauran d'adquirir en el moment de la constitució o mitjançant ampliació de capital efectuada com a màxim en els 3 anys següents a la constitució, i romandre en el patrimoni de l'adquirent un termini superior a 3 anys i inferior a 12 anys.
- La participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb el seu cònjuge o familiars fins al segon grau inclusivament, no pot ser superior al 40% del capital social de l'empresa.
- Que no es tracti de participacions en una entitat a través de la qual s'exerceixi la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment amb una altra titularitat.
- Hauran de tenir la forma jurídica de SL o SA i no cotitzar en borsa.
- Hauran de entitats que efectivament exerceixin una activitat econòmica i comptar amb mitjans personals i materials. No podrà tenir com a activitat la gestió d'un patrimoni.
- Els fons pròpies de l'entitat no podran superar els 400.000 € en l'inici del període impositiu en què el contribuent adquireix les accions o participacions.

Nova exempció dels guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de la transmissió d'accions o participacions d'entitats de nova o recent creació

- L'import obtingut s'ha de reinvertir en participacions d'entitats que també siguin de nova o recent creació.
- No podrà aplicar l'exempció quan s'haja adquirit valors homogenis l'any anterior o posterior a la venda de les accions.
- Tampoc es pot aplicar aquesta exempció quan les participacions o accions es transmeten al cercle familiar.

 

4.- Novetats en matèria laboral

Bonificacions en el Règim d'Autònoms: Aquelles persones, qualsevol que sigui la seva edat, que es donin d'alta com a autònoms per primera vegada o que no hagin estat en situació d'alta durant els últims cinc anys podran gaudir d'una bonificació del 80% de la quota durant els primers 6 mesos des de la data de l'alta, del 50% durant els 6 mesos següents i del 30% durant els 6 mesos.

La bonificació anterior no s'aplicarà als autònoms que contractin treballadors per compte d'altri.

Persones amb discapacitat: S'estableixen reduccions i bonificacions de quotes a la Seguretat Social per a les persones amb discapacitat que s'estableixin com a treballadors per compte propi i que oscil·len entre el 80% i el 50% de la quota .

Situacions de pluriactivitat: La cotització aplicable als treballadors que es donin d' alta per primer cop com a autònoms i alhora cotitzin en el règim general per un treball a temps complet o a temps parcial superior al 50%, podran triar una base de cotització compresa entre el 50 i el 85 per cent de la base mínima vigent en aquest moment, depenent del cas.5.- Possibilitat de formular els comptes anuals abreujats

Balanç abreujat:

- Poden formular Balanç abreujat les societats en què durant dos anys consecutius en la data del tancament de l'exercici, concorrin almenys dues de les circumstàncies següents:

a ) Que el total de les partides de l' Actiu no superi els 4.000.000 €.

b ) Que l'import net de la xifra anual de negocis sigui inferior a 8.000.000 €.

c ) Que el nombre mitjà de treballadors empleats en l'exercici no sigui superior a 50.

- Poden formular Memòria breu aquelles societats que puguin realitzar Balanç abreujat.

Legalització de llibres

- Tots els llibres que obligatòriament hagin de portar les empreses (els llibres comptables , d'actes , de socis , de accionistar , etc.) s'hauran de legalitzar obligatòriament de forma telemàtica al Registre Mercantil corresponent, abans dels quatre mesos següents a la data del tancament de l'exercici.

 


6.- Nova forma d'empresari: El Emprenedor de Responsabilitat Limitada

Una de les novetats en matèria mercantil que ha introduït la Llei 14/2013, de suport als emprenedors, és la creació d'una nova forma amb què una persona física podrà desenvolupar una activitat econòmica: El Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL). Aquesta figura presenta les següents característiques:

- La persona física que adquireixi la condició de Emprenedor de Responsabilitat Limitada podrà beneficiar-se de la limitació de responsabilitat l'habitatge habitual del deutor sempre que el seu valor no superi els 300.000 €. En el cas d'habitatges situats en població de més d'un milió d'habitants el valor serà de 450.000 €.

- L'emprenedor s'ha d'inscriure al Registre Mercantil corresponent al seu domicili, indicant el bé immoble, propi o comú, que es pretén que no quedi obligat per l'activitat empresarial.

- Subsistirà la responsabilitat universal del deutor pels deutes contrets amb anterioritat a la inscripció en el Registre Mercantil corresponent.

- El Emprenedor de Responsabilitat Limitada haurà de formular comptes anuals de conformitat amb el previst per a les Societats Limitades Unipersonals, i dipositar-les en el Registre Mercantil en el termini màxim de set mesos des del tancament de l'exercici.

- No es podrà beneficiar d'aquesta limitació de responsabilitat si s'hagués actuat amb frau o negligència greu, sempre que així consti acreditat per sentència ferma o concurs declarat culpable.

- La limitació de responsabilitat descrita tampoc serà efectiva respecte als deutes de dret públic, per exemple, els deutes amb Hisenda.