El 2 d'abril comença la campanya de la Renda i del Patrimoni del 2012

A partir del 2 d'abril ja és possible sol·licitar l'esborrany de la Renda, així com confirmar-ho si està d'acord amb el seu contingut. La campanya finalitza l'1 de juliol.

 

L'Esborrany:

Quant a l'esborrany convé recordar una sèrie de qüestions i advertir que s'amplia el perfil dels contribuents que poden utilitzar per declarar:

- Nou perfil: a més de poder declarar amb l'esborrany els contribuents que obtenen rendiments del treball, del capital mobiliari subjectes a retenció i de Lletres del Tresor, Bons de la Generalitat o Deute per particulars emesa per altres Comunitats Autònomes i de guanys patrimonials sotmesos a retenció . També podran fer-ho els que obtinguin les següents rendes:

 • Renda bàsica d'emancipació, subvencions per adquisició d'habitatge i altres subvencions, llevat que tinguin la consideració de rendiments d'activitats econòmiques.
 • Pérdidas derivadas de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones en IIC.
 • Imputació de rendes immobiliàries si procedeixen, com a màxim, de 8 habitatges (abans el màxim era de 2).
 • Rendiments del capital mobiliari i immobiliari obtinguts per entitats en règim d'atribució de rendes quan s'han atribuït als socis, hereus, comuners o partícips.

- El termini per obtenir l'esborrany i les dades fiscals comença el 2 d'abril.

- Forma d'obtenir l'esborrany i/o les dades fiscals: entrant a la web de l'AEAT i facilitant NIF, import de la casella 620 de l'IRPF 2011 i el número de mòbil. Es rebrà al telèfon el número de referència que ens permetrà accedir a l'esborrany i les dades. També es pot obtenir amb el número de referència que s'ens enviarà si estem subscrits al servei d'alertes a mòbils, accedint directament amb el nostre certificat electrònic o, si ho vam sol·licitar el 2011, per correu ordinari (sempre que no ho haguem obtingut de les formes descrites anteriorment).

- Modificació i presentació de l'esborrany: la forma més senzilla és a través del web de l'AEAT utilitzant el número de referència abans esmentat.

- Termini de presentació de l'esborrany: des del 02-04-13 al 01-07-13. Si resulta un import a ingressar i es vol domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini, caldrà fer-ho fins al 26-06-13.

 

La declaració de l'IRPF:

La declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) es pot presentar, per via telemàtica, des del 24-04-13 fins al 01-07-13, podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini fins al 26-06-13. Per altres mitjans es pot presentar des del 06-05-13 fins al 01-07-13. Atenció!, com l'any passat, és obligatòria la presentació telemàtica per als contribuents de l'IRPF obligats a presentar l'impost sobre el patrimoni.

El contingut de la mateixa és similar a la de l'any 2011, si bé es contemplen algunes novetats, que es corresponen amb modificacions normatives, com les següents:

 • Nou supòsit de declaració complementària per a contribuents que han traslladat la seva residència a un altre Estat de la UE, que tenen 2 opcions: imputar les rendes pendents a l'últim període que han de declarar per l'IRPF amb autoliquidació complementària sense sanció ni interessos, o anar presentant complementàries del últim exercici pel qual van haver de presentar l'IRPF a mesura que vagin obtenint les rendes pendents.
 • Nova casella per incloure l'excés d'amortització practicat per la llibertat d'amortització de la DA 11. ª, respecte de les amortitzacions fiscalment deduïbles si no s'hagués utilitzat aquest incentiu, per realitzar el càlcul del guany o pèrdua patrimonial quan es transmeten aquests elements afectes, ja que aquest excés tributarà com a rendiment d'activitats econòmiques.
 • Casella per indicar si es presentarà autoliquidació pel Gravamen únic d'actualització si s'ha optat per actualitzar balanços.
 • Exempció del 50% dels guanys obtinguts per la transmissió d'immobles urbans adquirits entre el 12-05-12 i el 31-12-12.
 • Les tarifes complementàries que tindran una aplicació transitòria, el 2012 i 2013, tant sobre la base liquidable general com sobre la base de l'estalvi.
 • Supressió de la compensació per adquisició d'habitatge que es va efectuar abans del 20-01-06.
 • Nous límits a les deduccions per inversió empresarial.

 

La declaració de l'Impost sobre el Patrimoni:

El termini de presentació de les declaracions de l'Impost sobre el Patrimoni serà el comprès entre els dies 24 d'abril i l'1 de juliol de 2013, podent domiciliar el pagament fins al 26-06-13. Aquesta declaració només es pot presentar via telemàtica.

A Catalunya hi haurà més contribuents de l'Impost de Patrimoni i es pagarà més per aquest, després que el Govern de la Generalitat va acordar rebaixar el mínim exempt del tribut dels 700.000 als 500.000 euros i pujar les tarifes el 5% en els tipus de gravamen del tribut i el 10% en l'últim tram, que es paga per sobre dels 10,7 milions d'euros. La mesura es va aprovar amb efectes retroactius des del 31 de desembre passat per poder recaptar ja en la campanya que comença ara. Es manté en 300.000 la quantitat en què queda exempta l'habitatge habitual.