Novetats en l'àmbit del sistema especial per a Empleats de la Llar

Com a conseqüència de l'aprovació del Reial Decret llei 29/2012, de 28 de desembre, de millora de gestió i protecció social en el sistema especial per a Empleats de Llar i altres mesures de caràcter econòmic i social (BOE de 31 desembre 2012 ), s'han introduït una sèrie de modificacions en la configuració jurídica del sistema especial per a Empleats de la llar.

Afiliació, alta i baixa en la Seguretat Social:
A partir de l'1 d'abril de 2013, els treballadors inclosos en el sistema especial per a Empleats de Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores per ocupador hauran de formular directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades quan així ho acordin amb aquests ocupadors. En tot cas, les sol·licituds d'alta, baixa i variacions de dades presentades pels empleats de llar hauran d'anar signades pels seus ocupadors.

Cotitzacions a la Seguretat Social:
L'any 2013, les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran d'acord amb la següent escala, en funció de la retribució percebuda pels empleats de llar:

Trams, retribucions mensuals i bases de cotització

Tram

Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues extraordinaries

€/mes

Base de cotització

€/mes

Fins a 172,05

147,86

Des de 172,06 fins a 268,80

244,62

Des de 268,81 fins a 365,60

341,40

Des de 365,61 fins a 462,40

438,17

Des de 462,41 fins a 559,10

534,95

Des de 559,11 fins a 655,90

631,73

Des de 655,91 fins a 753,00

753,00

Des de 753,01

790,65

El tipus de cotització per contingències comunes serà el 22,90%, sent el 19,05% a càrrec de l'ocupador i el 3,85% a càrrec de l'empleat. Per a la cotització per contingències professionals s'aplicarà el 1,10%, a càrrec exclusiu de l'ocupador.

Amb efectes des del 1 d'abril de 2013, l'empleat de llar que presti els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador, i que hagués acordat amb aquest últim l'assumpció de les obligacions en matèria d'enquadrament en el sistema especial per a Empleats de Llar, serà el subjecte responsable de l'obligació de cotitzar. Haurà, per tant, ingressar l'aportació pròpia i la corresponent al ocupador (o, si escau, ocupadors) amb el qual mantingui aquest acord, per contingències comunes i professionals.