Aprovades mesures per fomentar l'envelliment actiu i evitar la discriminació per edat en ocupació

Amb data 15-03-2013, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret-llei 5/2013 de Mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, amb l'objectiu d'abordar la transició entre vida activa i jubilació.

La reforma introdueix mesures en l'àmbit de la Seguretat Social i de les polítiques d'ocupació, enfocament integral que suposa una novetat i que permet abordar el problema del foment de l'envelliment actiu de forma sistemàtica.

Els seus objectius principals són: reforçar la sostenibilitat del sistema de pensions, impulsar l'envelliment actiu i lluitar contra la discriminació per raó d'edat en l'ocupació. Aquests objectius s'assoleixen mitjançant mesures en tres àmbits: jubilació anticipada i parcial, compatibilitat entre treball i pensió, i lluita contra la discriminació per raó d'edat en l'ocupació.

JUBILACIÓ ANTICIPADA

 • Es manté l'esquema general de la Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, l'1 d'agost de 2011, distingint entre jubilacions anticipades voluntàries i involuntàries.
 • S'incrementa gradualment l'edat mínima d'accés, de manera coherent amb l'increment gradual de l'edat legal de jubilació previst a la Llei abans esmentada. D'aquesta manera, l'edat de jubilació anticipada voluntària s'elevarà progressivament dels 63 anys actuals als 65 anys el 2027, i la de jubilació involuntària anticipada passarà de 61 anys a 63 anys en el mateix període.
 • S'introdueix una major gradualitat en l'aplicació de coeficients reductors atenent a la carrera de cotització, amb l'objectiu de reforçar el principi de neutralitat i contributivitat.
 • Es fixa un període mínim de cotització de 35 anys en el cas de la jubilació anticipada voluntària i de 33 anys en el cas de la jubilació anticipada forçosa.
 • Així, per a la jubilació anticipada voluntària s'estableix una reducció per trimestre del 2 per 100 per períodes de cotització inferiors a 38 anys, del 1,875 per 100 per períodes d'entre 38 anys i sis mesos i 41 anys i sis mesos, del 1,7 per 100 per períodes entre 41 anys i sis mesos i 44 anys i sis mesos i del 1,625 per 100 a partir dels 44 anys i sis mesos. Per a la jubilació anticipada involuntària s'estableix una reducció de 1,875 per 100 per als períodes de cotització de fins a 38 anys i sis mesos, del 1,750 per 100 per períodes entre 38 anys i sis mesos i del 1,625 per 100 per períodes a partir dels 41 anys i sis mesos.

JUBILACIÓ PARCIAL

 • Es limita al 50 per 100 la reducció màxima de jornada amb caràcter general.
 • Es permetrà arribar al 75 per 100 de reducció màxima quan la mesura vingui acompanyada de la formalització d'un contracte de relleu amb un treballador més jove, amb caràcter indefinit, a temps complet, i una durada mínima de, almenys, dos anys més que el que resti al treballador per arribar a l'edat ordinària de jubilació. L'incompliment d'aquesta condició generarà obligacions de compensació a l'empresari.
 • S'eleva el període mínim de cotització del treballador fins als 33 anys (25 anys en el cas de persones amb discapacitat).

COMPATIBILITAT ENTRE TREBALL I PENSIÓ

El Reial Decret Llei facilita la possibilitat de ser pensionista actiu, una opció que estava molt restringida en l'ordenament espanyol, a diferència d'altres països europeus:

 • S'obre la possibilitat de treballar, tant per compte aliè com pròpia, a temps complet o parcial percebent el 50 per 100 de la pensió.
 • S'eximeix del pagament de bona part de les cotitzacions socials. S'introdueix, però, una cotització de "solidaritat" del 8 per 100 (6 per 100 a càrrec de l'empresa, 2 per 100 a càrrec del treballador).
 • Quan finalitza el període d'activitat, es restableix el pagament de la pensió íntegra, sense que el pensionista perdi aquesta qualitat en cap moment.
 • Per accedir a aquesta modalitat s'han d'haver assolit l'edat legal de jubilació i el 100 per 100 de la base reguladora.
 • S'estableixen per als funcionaris públics condicions semblants de compatibilització d'ocupació i pensió.

Es crearà, en el termini d'un mes, un Comitè d'Experts per a l'estudi del factor de Sostenibilitat i la remissió d'una proposta al Pacte de Toledo, en línia amb el que preveu la disposició addicional 59 de la Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, l'1 d'agost de 2011.

DISCRIMINACIÓ PER EDAT

La norma modifica la disposició addicional setzena de la Llei que regula les aportacions econòmiques que han d'efectuar les empreses o grups d'empreses que ocupin a més de cent treballadors amb beneficis que realitzin acomiadaments col·lectius que afectin persones de cinquanta o més anys. D'aquesta manera, es compensa l'impacte que generen aquests processos sobre el sistema de protecció per desocupació i de pensions, per tal de desincentivar més els ajustos de plantilla que perjudiquen a treballadors de més edat de manera discriminatòria.

Aquesta situació genera un escurçament de la vida laboral (més del 40 per 100 de les jubilacions era anticipada) i enormes càrregues al sistema (la major part de les jubilacions anticipades accedia des de prestacions i subsidis). Per això, es modifica la compensació que han de pagar les empreses més grans per la inclusió de treballadors de més edat en acomiadaments col·lectius.

 • S'exigeix ​​la compensació no només a les empreses que estiguessin en situació de beneficis, sinó també a aquelles en pèrdues que en cinc anys obtinguin resultats positius. L'objectiu és desincentivar la inclusió de treballadors majors en acomiadaments col·lectius, molt més difícils de reinserir en el mercat laboral.
 • Per evitar que s'utilitzi l'edat com a criteri preferent de selecció dels treballadors objecte d'acomiadament, l'obligació s'exigirà en el cas en què el percentatge de treballadors acomiadats de cinquanta o més anys sobre el total d'acomiadaments sigui superior al percentatge que els treballadors d'aquesta edat representen sobre el total de la plantilla de l'empresa.
 • S'homogeneïtza la regulació del subsidi per a majors de 55 anys en relació amb la resta de prestacions del sistema, i es reforcen les polítiques actives d'ocupació destinades a aquest col·lectiu.

S'adjunta arxiu on es detallen i es justifiquen aquestes mesures segons el Consell de Ministres.