Mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació

Dissabte passat, dia 23 de febrer, s'ha publicat el Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Per accedir al text íntegre de la norma punx a aquí.

Aquesta norma conté les següents mesures tributàries:

 • Impost sobre Societats: estableix un tipus del 15% per als primers 300.000 € de base imposable i un 20% per l'excés de base sobre la xifra anterior per entitats de nova creació (creades a partir de 01-01-13) i aplicable al primer període impositiu en què la base imposable sigui positiva i en el següent. Això amb efectes per exercicis iniciats a partir de 01-01-13
 • Impost sobre la Renda:
  • L'exempció de les prestacions per desocupació percebudes en pagament únic ja no es limita a 15.500 €.
  • Els contribuents que iniciïn una activitat econòmica a partir de 01-01-13, i determinin el seu rendiment net en règim d'estimació directa, podran reduir en un 20% el rendiment net positiu declarat d'acord amb aquest mètode, en el primer període en què sigui positiu i en el següent. La reducció s'aplicarà sobre un rendiment positiu màxim de 100.000 € anuals. La mesura té efectes a partir de 2013.

Així mateix, aquest Reial Decret-Llei conté diferents mesures:

 • Per fomentar l'emprenedoria entre joves menors de 30 anys.
 • Per incentivar la incorporació de joves a les empreses de l'Economia Social i per la seva contractació quan estan en atur, mitjançant incentius a contractes a temps parcial amb vinculació formativa, a la contractació indefinida per microempreses i a la contractació en pràctiques per la primera ocupació.
 • S'estimula la contractació per joves autònoms d'aturats de llarga durada majors de 45 anys i contractació de joves perquè adquireixin la primera experiència professional.
 • Mesures relacionades amb la intermediació laboral.
 • Mesures de foment del finançament empresarial.
 • S'obre una nova fase per al mecanisme extraordinari de finançament per al pagament i cancel·lació dels deutes contrets amb els seus proveïdors per entitats locals i comunitats autònomes.
 • Adaptació de la Llei 3/2004 que estableix mesures de lluita contra la morositat a la Directiva 2011/7/UE.
 • Per a la racionalització del sector ferroviari.
 • Per incrementar la competència efectiva en el sector d'hidrocarburs.